Thành viên

Thành viên

Phạm Hồng Sơn

Giám đốc nghệ thuật

Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc dự án

Nguyễn Đức Bửu

Giám đốc tài chính

Trần Việt Hữu

Giám đốc thi công

Trần Phúc Đức

Giám đốc kỹ thuật

Phạm Huy Hiệu

Giám đốc điều hành